Themasessie 3 'Afwegingen rond oplossingsrichtingen' - Vitale Ecosystemen

473 keer bekeken 0 reacties

In deze sessie bespraken we de afwegingen rondom oplossingsrichtingen voor Vitale Ecosystemen. We inventariseerden voors en tegens, directe en indirecte effecten, alsmede de voorwaarden waaronder een oplossingsrichting kansrijk is. Ook bespraken we dilemma’s en spanningsvelden in het milieubeleid.

Methodologie

In themasessie 2 (d.d. 12 december 2022) hebben deelnemers 322 oplossingsrichtingen gegenereerd binnen de drie thema’s van het NMP. Voor themasessie 3 is daaruit een selectie gemaakt van 18 oplossingsrichtingen, verdeeld over de drie thema’s.

Voor het thema Vitale Ecosystemen bespraken we een selectie van vijf belangrijke, relevante mogelijke oplossingsrichtingen. Het uiteindelijke NMP zal meer oplossingsrichtingen beschrijven. Voor het nut van deze themasessie hebben we gekozen voor een kleiner aantal, zodat we meer aandacht en tijd per oplossingsrichting konden besteden.

Het doel van de sessie was om afwegingen te bespreken rond deze oplossingsrichtingen: voors, tegens, effecten (positief en negatief, direct en indirect), spanningsvelden en dilemma’s.

Deze afwegingen zijn besproken met de Disney-methode. Deelnemers hebben zich achtereenvolgens in drie rollen verplaatst en nagedacht over de voordelen en nadelen van een oplossingsrichting. En de randvoorwaarden waaronder een oplossingsrichting haalbaar zou kunnen zijn.

Deelnemers hebben ook per oplossingsrichting de effecten ingeschat op milieu, gezondheid, biodiversiteit, klimaat en kosten. De resultaten zijn gebaseerd op de inschatting van 97 deelnemers aan themasessie 3 en dienen dus indicatief gelezen te worden. Soms zijn de inschattingen namelijk gebaseerd op de inschatting van een klein aantal deelnemers.

Oplossingsrichtingen voor Vitale Ecosystemen

  1. Beter inzichtelijk maken van de bodemkwaliteit. Er wordt een landelijk dekkend monitoringssysteem opgezet waarmee de bodemkwaliteit op (bij voorkeur) perceelniveau inzichtelijk gemaakt wordt. Bodemkwaliteit wordt gerangschikt (zoals een energielabel van A+++ tot G) en systematisch verbeterd.
  2. Opzetten van een early warning systeem voor niet genormeerde stoffen. Wanneer uit het early warning systeem blijkt dat een stof gevaarlijk is, start direct de uitfasering van het gebruik.
  3. Ecosysteemdiensten financieel gaan waarderen. De baten van ecosysteemdiensten worden inzichtelijk gemaakt voor burgers en bedrijven. Lasten die veroorzaakt worden voor het milieu door menselijke activiteiten worden daarmee doorberekend aan de veroorzaker.
  4. (Garantie)fonds oprichten voor (potentiële) schade aan het milieu; bedrijven leggen in en wanneer blijkt dat verontreiniging wordt veroorzaakt wordt uit dit fonds de sanering gefinancierd.
  5. Normering van stoffen afstemmen op het milieucompartiment waar stoffen accumuleren; de bodem en andere ecosystemen. Toelating van een stof moet gaan afhangen van de draagkracht van het meest kwetsbare compartiment.

Reageren?

De uitwerking van deze vijf oplossingsrichtingen is te vinden in het bijgevoegde bestand. Deze terugkoppeling vat per oplossingsrichting de belangrijkste voors, tegens en randvoorwaarden samen. Heeft u aanvullingen of opmerkingen? Laat dan hieronder een reactie achter. 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen