Themasessie 3 'Afwegingen rond oplossingsrichtingen' - Gezonde Leefomgeving

473 keer bekeken 0 reacties

In deze themasessie bespraken we de afwegingen rondom oplossingsrichtingen voor Gezonde Leefomgeving. We inventariseerden voors en tegens, directe en indirecte effecten, en voorwaarden waaronder een oplossingsrichting kansrijk is. Ook bespraken we dilemma’s en spanningsvelden in het milieubeleid.

Methodologie

In themasessie 2 (d.d. 12 december 2022) hebben deelnemers 322 oplossingsrichtingen gegenereerd binnen de drie thema’s van het NMP. Voor themasessie 3 is daaruit een selectie gemaakt van 18 oplossingsrichtingen, verdeeld over de drie thema’s.

Voor het thema Gezonde Leefomgeving bespraken we een selectie van vijf belangrijke, relevante mogelijke oplossingsrichtingen. Het uiteindelijke NMP zal meer oplossingsrichtingen beschrijven. Voor het nut van deze themasessie hebben we gekozen voor een kleiner aantal, zodat we meer aandacht en tijd per oplossingsrichting konden besteden.

Het doel van de sessie was om afwegingen te bespreken rond deze oplossingsrichtingen: voors, tegens, effecten (positief en negatief, direct en indirect), spanningsvelden en dilemma’s.

Deze afwegingen zijn besproken met de Disney-methode. Deelnemers hebben zich achtereenvolgens in drie rollen verplaatst en nagedacht over de voordelen en nadelen van een oplossingsrichting. En de randvoorwaarden waaronder een oplossingsrichting haalbaar zou kunnen zijn.

Deelnemers hebben ook per oplossingsrichting de effecten ingeschat op milieu, gezondheid, biodiversiteit, klimaat en kosten. De resultaten zijn gebaseerd op de inschatting van 97 deelnemers aan themasessie 3 en dienen dus indicatief gelezen te worden. Soms zijn de inschattingen namelijk gebaseerd op de inschatting van een klein aantal deelnemers.

Oplossingsrichtingen voor Gezonde Leefomgeving

  1. Hanteren van het principe ALARA (as low as reasonably achievable) bij risicobeheersing van bedrijven. Geen 0-risicobeleid voor veiligheid bedrijven.
  2. Invoeren van beprijzende maatregelen op alle emissies bij productie. Ook het beprijzen of beperken van het gebruik van grondwater.
  3. Bedrijven verantwoordelijk stellen voor de informatievoorziening aan consumenten over de gebruikte stoffen in producten (waaronder informatie over emissies en veiligheid).
  4. Instellen van vrijwaringzones rond grote bronnen van bepaalde emissies en met mogelijke veiligheidsrisico’s. Dat betekent dat rond deze bronnen geen gevoelige bestemmingen meer mogen komen, waaronder woningen.
  5. Instellen van een verbod op asbestdaken van (particuliere) woningen en schuren, gecombineerd met een subsidieregeling.

Reageren?

De resultaten van themasessie 3 staan samengevat in het bijgevoegde bestand. In deze terugkoppeling zijn per oplossingsrichting de belangrijkste voors, tegens en randvoorwaarden te vinden. Heeft u aanvullingen of opmerkingen? Laat dan hieronder een reactie achter. 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties

Cookie-instellingen